Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden De Paerdehoeve

Artikel 1: Definities

1. De Paerdehoeve, gevestigd te Ulft aan de Orion 32,7071TE
2. Bezoek adres de Paerdehoeve,Varsseveldseweg 30,7061 GH Terborg
3. De Ruiter: degene die hetzij op diens eigen paard, hetzij op een door de Paerdehoeve ter beschikking gesteld paardrijdt op het terrein van de De Paerdehoeve Manege of daarbuiten en/ of rijles krijgt van de Paerdehoeve en de klant die op een paard in eigendom van de Paerdehoeve les krijgt van de Paerdehoeve manege. Hieronder wordt ook verstaan een potentiƫle koper die een proefrit maakt op een aan de Paerdehoeve manege in eigendom toebehorend paard;
4. Huisregels: de door de Paerdehoeve vastgestelde gedragsregels en veiligheidsvoorschriften.

Artikel 2: Verplichtingen Ruiters

1. De Ruiter is te allen tijde verplicht met veiligheidscap en goed schoeisel te rijden.
2. De Ruiter is verplicht de door de Paerdehoeve gehanteerde Huisregels na te leven. Deze regels staan vermeld op de website en bij inschrijven worden ze meegegeven. De Paerdehoeve heeft bij opgave voor een manege les de betreffende regels overhandigd aan de Ruiter en de Ruiter heeft van de inhoud daarvan kennisgenomen. De Ruiter is er verantwoordelijk voor dat door hem meegebrachte derden deze regels naleven.
3. De Huisregels kunnen tussentijds worden gewijzigd. Wijzigingen zullen steeds aan de Ruiter worden bekend gemaakt.

Artikel 3: Lesabonnementen en betaling

1.Tenzij uitdrukkelijk andersluidende afspraken worden gemaakt, worden lessen aangeboden in de vorm van een maandkaart of losse lessen.
2. Voorafgaand aan de afsluiting van een maandkaart of losse lessen wordt een tarief overeengekomen. De tarieven kunnen aan het begin van een kwartaal worden verhoogd.
3. Het lesgeld dient per les te worden voldaan. De Ruiter ontvangt hiervoor een nota van de Paerdehoeve. Deze nota dient te zijn voldaan voor het einde van het desbetreffende les of rittenkaart begint
4.De kosten voor deelname aan extra georganiseerde dagen, zoals diploma rijden, wedstrijden, buitenritten e.d. zijn niet bij het lesgeld inbegrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht.
5. Indien er achterstand in de betalingen ontstaat, heeft de Paerdehoeve de bevoegdheid de lessen direct op te schorten c.q. te beƫindigen. Dit laat de betalingsverplichtingen van de Ruiter onverlet. Met de invordering gemoeide incassokosten komen voor rekening van de Ruiter.

Artikel 4: Annulering les

1. Indien de Ruiter niet aan een les deel kan nemen dan dient hij zich uiterlijk 24 uur van tevoren af te melden bij de instructeur. Deze les kan dan in overleg op een ander tijdstip worden ingehaald, tot 2 maanden later na betaling.
2. Indien de Ruiter een les niet tijdig annuleert, kan deze niet worden ingehaald en kan evenmin aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het lesgeld. Indien de Ruiter door omstandigheden gedurende een langere periode niet deel kan nemen aan de lessen, worden in overleg tussen de Paerdehoeve en de Ruiter nadere betalingsafspraken gemaakt.

Artikel 5: Opzegging

1. Opzeggen van de instructie paardrijlessen mag je mailen of via whatsapp berichten.

Artikel 6: Vervallen lessen

1.De Paerdehoeve is gerechtigd om lessen wegens bijzondere omstandigheden te laten vervallen. Indien een vervallen les niet kan worden ingehaald, worden de kosten daarvan gerestitueerd aan de Ruiter.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

1.Het verblijf op en om het terreinvan de Paerdehoeve en deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico van de Ruiter.
2.De Paerdehoeve is slechts dan ten opzichte van de Ruiter aansprakelijk voor door deze geleden schade, indien deze schade het gevolg is van een handelen of nalaten van de Paerdehoeve, dat in ernstige mate in strijd is met de zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van het bedrijf van de Paerdehoeve door haar moet worden betracht.
3.De aansprakelijkheid van de Paerdehoeve ex artikel 6:179 BW is beperkt tot schade die het gevolg is van een handelen of nalaten in strijd met de door de Paerdehoeve in het kader van haar bedrijfsuitvoering in acht te nemen zorgvuldigheid.
4.De Paerdehoeve is ten opzichte van de Ruiter en met deze meegekomen derden nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de Ruiter van veiligheidsvoorschriften, dan wel het niet in acht nemen van aanwijzingen en instructies door of namens de Paerdehoeve gegeven.
5.De aansprakelijkheid van de Paerdehoeve is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat onder de dekking van de door de Paerdehoeve afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering valt. Op verzoek van de Ruiter wordt inzage verstrekt in de betreffende verzekeringspolis.
6. Voorts is de aansprakelijkheid van de Paerdehoeve beperkt tot de schade welke het directe gevolg is van een handelen of nalaten inzin van de leden 2 en 3 van dit artikel. De Paerdehove is derhalve nimmer aansprakelijk voor indirecte kosten en indirecte schade op enigerlei wijze in verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.
7.De Paerdehoeve is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies of diefstal van eigendommen van de Ruiter en door hem meegebrachte derden.
8.De Paerdehoeve is niet aansprakelijk voor haar onbekende, dan wel aan de klant medegedeelde gebreken of tekortkomingen van of aan paarden die zij aan de klant verkoopt.

Team De Paerdehoeve